¡Non podemos permitilo! ¡Non á eliminación da presencialidade!

Con nocturnidade e perfidia o pasado luns 12, a escasos días do inicio do prazo de matriculacións e coas clases e actividades presenciais prácticamente rematadas, a Consellería de Educación enviaba a os centros un correo electrónico no que se informaba de que a partir do próximo curso tódolos ciclos formativos para adultos pasaban á modalidade a distancia eliminando así a modalidade presencial.

Por se isto non fora suficiente, pouco despois coñecíamos que o que parecía que se circunscribía á educación de adultos, xa de por si un ataque gravísimo, resulta que se aplica tamén a outros ciclos do réxime ordinario, onde dun plumazo tamén desaparece a modalidade presencial. Para ver a profundidade do ataque e como afectará decisivamente á educación pública galega basta ver que só en Santiago de Compostela esta medida afecta a ¡19 ciclos de 7 centros públicos!

Son recortes, recortes y máis recortes cun marcado carácter clasista. Este é o plan do PP para a educación pública. ¡Non podemos permitilo!

Namentres a educación pública desángrase a privada arrequécese

A unhas semanas dunhas eleccións xerais nas que o Partido Popular de Feijóo preséntase facendo gala da súa “gestión gallega”, xusto aquí temos o experimento privatizador a exportar por estes campións dos recortes. Dacordo cós datos da CIG, en só unha década os fondos destinados a concertos e docencia privada nestas ensinanzas incrementáronse exponencialmente ata chegar este ano ós ¡26,5 millóns de euros! Os estudantes matriculados no sistema presencial en centros privados medraron entre os cursos 2012-13 e 2020-21 un 8,36% para os ciclos de grao medio e un 44,18% para os ciclos de grado superior, mentres que nos centros públicos diminuíron un 2,31% no primer caso e apenas aumentou un 13,61% no segundo.

O diñeiro da pública vai directamente ós petos da privada, esa é a cuestión e o que está detrás destes recortes que suporán menos profesores, menos matriculacións, menos dereitos e máis discriminación.

E amais non se pecha calquera ciclo, que va. Dacordo cás noticias que dende o Sindicato de Estudantes fomos recopilando, no CIFP Ánxel Casal da Coruña, a Xunta elimina 3 dos 4 ciclos da oferta de adultos presencial da familia de Servizos Socioculturais. No CIFP A Xunqueira de Pontevedra, un dos centros máis afectados, chégase mesmo a converter ensinanzas de réxime ordinario e carácter presencial en ensinanzas en réxime de adultos e a distancia Un estrago total, un cambio estrutural . Só neste centro péchanse seis aulas ordinarias, entre elas os ciclos superiores de Integración Social e Promoción da Igualdade de Xénero y o ciclo básico de Actividades Domésticas e Limpeza de Edificios.

Os ciclos para adultos, que precisan horarios especiais para compatibilizar os seus estudos coa súa vida laboral ou familiar, ós que recorremos as familias traballadoras para poder mellorar as nosas condicións laborais en base a unha maior cualificación. Os ciclos máis feminizados e aqueles que permiten traballar a perspectiva de xénero, os que teñen que ver coa integración social. Aí concéntranse os ataques, en definitiva, xeran máis desigualdade, máis marxinalidade, máis discriminación. Acaso esqueceúselles xa a fenda digital en pandemia? Non, precisamente por iso fano. Que estude quen teña cartos, a educación como negocio e non como dereito.

A loita é o único camiño. Hai que responder con contundencia

A respuesta a este salvaxe ataque, a esta provocación, non se fixo agardar. A pesar de que xa só hai exames, de que os e as estudantes xa non están nas aulas, as recollidas masivas de firmas online alcadaron miles en poucas horas e seguen subindo e este vernes 16 de xuño mobilizarémonos xunto ós nosos profesores e profesoras.

A CIG fixo un chamamento público a que os centros afectados mobilícense este venres pola mañá. Dende o Sindicato de Estudantes sumámonos a tódalas accións que centro a centro, estudantes, profesores e profesoras van organizando. Se a Consellería non rectifica por completo, hai que dar un paso máis e endurecer as mobilizacións ata conseguirlo. Hai que coordinar, unificar e golpear xuntos a vindeira semana para parar esta ofensiva. Contacta con nós para continuar loitando pola nosa educación e o noso futuro.

Basta xa de destruír o noso futuro

***

Ataque salvaje del PP a la Formación Profesional en Galicia

¡No lo podemos permitir! ¡No a la eliminación de la presencialidad!

Con nocturnidad y alevosía el pasado lunes 12, a escasos días del inicio del plazo de matriculaciones y con las clases y actividades presenciales prácticamente terminadas, la Consellería de Educación enviaba a los centros un correo electrónico en el que se informaba de que a partir del próximo curso todos los ciclos formativos para adultos pasaban a la modalidad a distancia eliminando así la modalidad presencial.

Por si esto no fuera suficiente, poco después conocíamos que lo que parecía que se circunscribía a la educación de adultos, ya de por sí un ataque gravísimo, resulta que se aplica también a otros ciclos del régimen ordinario, donde de un plumazo también desaparece la modalidad presencial. Para ver la profundidad del ataque y cómo afectará decisivamente a la educación pública gallega basta ver que sólo en Santiago de Compostela esta medida afecta a ¡19 ciclos de 7 centros públicos!

Son recortes, recortes y más recortes con un marcado carácter clasista. Este es el plan del PP para la educación pública. ¡No lo podemos permitir!

Mientras la educación pública se desangra la privada se forra

A unas semanas de unas elecciones generales en las que el Partido Popular de Feijóo se presenta haciendo gala de su “gestión gallega”, justo aquí tenemos el experimento privatizador a exportar por estos campeones de los recortes. Según datos de la CIG, en sólo una década los fondos destinados a conciertos y docencia privada en estas enseñanzas se incrementaron exponencialmente hasta llegar este año a los ¡26,5 millones de euros! Los estudiantes matriculados en el sistema presencial en centros privados crecieron entre lo cursos 2012-13 y 2020-21 en un 8,36% para los ciclos de grado medio y un 44,18% para los ciclos de grado superior, mientras que en los centros públicos disminuyeron un 2,31% en el primer caso y apenas aumentó un 13,61% en el segundo.

El dinero de la pública va directamente a los bolsillos de la privada, esa es la cuestión y lo que está detrás de estos recortes que supondrán menos profesores, menos matriculaciones, menos derechos y más discriminación.

Y además no se cierra cualquier ciclo, que va. Según las noticias que desde el Sindicato de Estudiante hemos ido recopilando, en el CIFP Ánxel Casal de A Coruña, la Xunta elimina 3 de los 4 ciclos de la oferta de adultos presencial de la familia de Servicios Socioculturales. En el CIFP A Xunqueira de Pontevedra, uno de los centros más afectados, se llega incluso a convertir enseñanzas de régimen ordinario y carácter presencial en enseñanzas en régimen de adultos y a distancia Un destrozo total, un cambio estructural . Sólo en este centro se cierran seis aulas ordinarias, entre ellas los ciclos superiores de Integración Social y Promoción de la Igualdad de Género y el ciclo básico de Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios.

Los ciclos para adultos, que necesitan horarios especiales para compatibilizar sus estudios con su vida laboral o familiar, a los que recurrimos las familias trabajadoras para poder mejorar nuestras condiciones laborales en base a una mayor cualificación. Los ciclos más feminizados y aquellos que permiten trabajar la perspectiva de género, los que tienen que ver con la integración social. Ahí se concentran los ataques, en definitiva, generan más desigualdad, más marginalidad, más discriminación. ¿Acaso ya se les ha olvidado la brecha digital en pandemia? No, precisamente por eso lo hacen. Que estudie quien tenga dinero, la educación como negocio y no como derecho.

La lucha es el único camino. Hay que responder con contundencia

La respuesta a este salvaje ataque, a esta provocación, no se ha hecho esperar. A pesar de que ya sólo hay exámenes, de que los y las estudiantes ya no están en las aulas, las recogidas masivas de firmas online alcanzaron miles en pocas horas y siguen subiendo y este viernes 16 de junio nos movilizaremos juntos a nuestros profesores y profesoras.

La CIG ha hecho un llamamiento público a que los centros afectados se movilicen este viernes por la mañana. Desde el Sindicato de Estudiantes nos sumamos a todas las acciones que centro a centro, estudiantes, profesores y profesoras van organizando. Si la Conselleria no rectifica por completo, hay que dar un paso más y endurecer las movilizaciones hasta conseguirlo. Hay que coordinar, unificar y golpear juntos la próxima semana para parar esta ofensiva. Contacta con nosotr@s para continuar luchando por nuestra educación y nuestro futuro.

Basta ya de destruir nuestro futuro.